“ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ”
กุ้ยหลิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกวางสีของชาวจ้วง    ชาวจ้วงซึ่งมีประชากร  152  ล้านคนจัดว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในจีน  มณฑลกวางสีซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเวียดนามทางตอนใต้มีประชากรทั้งหมด  40  ล้านคน  เป็นชาวจ้วงประมาณ  34%  ชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆ (เช่น  เย้า  เมี้ยว  ยี่และตง )  ประมาณ  5% คนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือเมืองกุ้ยหลินได้ชื่อมาจากต้นขี้เหล็ก  ซึ่งส่งกลิ่นหอมไปทั้งเมืองในช่วงที่ดอกบานในฤดูใบไม้ร่วง  คำว่า “กุ้ยหลิน”  แปลว่า “ป่าต้นขี้เหล็ก”  จากบันทึกประวัติศาสตร์ 
โปรเเกรมทัวร์กุ้ยหลินเพิ่มเติม